امتیاز موضوع:
  • 60 رأی - میانگین امتیازات: 2.8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آخرین نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت کشور
#1
گزارش مرکز آمار حاکی است ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری 18.9 درصد و در نقاط روستایی 4 درصد بوده و از کل کاربران اینترنت نحوه دسترسی 83.8 درصد dial up بوده است.
عکس
شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله شاخص "ضریب نفوذ اینترنت" یکی از شاخص‌های تعیین کننده میزان توسعه یافتگی هر کشور است.
این شاخص نشانگر میزان سرعت و انطباق کشور با پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و تحولات گریز ناپذیر آن در کشور است.
به دلیل اهمیت این شاخص و نیز نبود آمار و اطلاعات دقیق برای محاسبه آن و نیز تعیین برخی دیگر از این شاخص‌‌ها، طرح آمار گیری از کاربران کشور برای دومین بار در کشور توسط مرکز آمار ایران به اجرا گذاشته شد.
مهم‌ترین نتایج طرح آمارگیری از کاربران اینترنت 1389 که مربوط به دوره زمانی یکساله از 12 ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری (دی‌ماه 1389) است به شرح زیر ارائه شده است.
* خانوارهای کشور و وضعیت برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
از مجموع 20.3 میلیون خانوار کشور در حدود 4.3 میلیون خانوار (21.4درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند که از این تعداد 94درصد در نقاط شهری و 6درصد در نقاط روستایی زندگی می‌کردند.
اندازه این سهم برای خانوارهای شهری 27.3درصد و برای خانوارهای روستایی 4.9درصد است.
همچنین از کل خانوارهای کشور 96.1درصد دارای تلفن (ثابت یا همراه یا هر دو) و 35.2درصد دارای رایانه بوده‌اند.
این سهم‌ها برای نقاط شهری 97.8 و 43.5 درصد و برای نقاط روستایی به ترتیب 91.5 و 12درصد بوده است.
مقایسه نتایج طرح مزبور با نتایج متناظر دوره قبل در سال 1387 نشان می‌دهد که سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت 3.2درصد، خانوارهای دارای رایانه 5درصد، خانوارهای دارای تلفن همراه 14.4درصد و خانوارهای دارای تلفن ثابت 9.7درصد افزایش داشته است.
* ضریب نفوذ تلفن همراه و رایانه
از مجموع 74.8 میلیون نفر جمعیت کشور، در حدود 37.3 میلیون نفر دارای تلفن همراه بوده که از این تعداد 30.2 میلیون نفر در نقاط شهری و 7.1 میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بودند.
بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 49.8درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب 56.1 و 33.7 درصد است.
همچنین 18.4 میلیون نفر از جمعیت کشور در سال 89 کاربر رایانه بوده‌اند.
از این تعداد 16.5 میلیون نفر در نقاط شهری و 1.9 میلیون نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کردند که نشان می‌دهد ضریب نفوذ رایانه در کشور 26.4درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب 30.7 و 9.1درصد است.
* ضریب نفوذ اینترنت
از مجموع جمعیت کشور 11 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند.
بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور 14.7درصد است که در مقایسه با نتایج متناظر دوره قبل در سال 87، حدود 3.6 درصد افزایش یافته است.
از مجموع 53.9 میلیون نفر جمعیت شهری کشور، 10.2 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده و نیز از 20.9 میلیون نفر جمعیت روستایی کشور 843هزار نفر کاربر اینترنت بوده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری 18.9 درصد و در نقاط روستایی 4 درصد بوده و در مقایسه با نتایج متناظر دوره قبل در سال 89 به ترتیب 3.9 درصد و یک درصد افزایش یافته است.
* ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کشور
بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کشور در نقاط به ترتیب مربوط به استان تهران با 23.1 درصد، استان مازندران با 22.7درصد و استان اصفهان با 22درصد بوده است.
در صورتی که استان سیستان و بلوچستان با 10.5درصد کمترین ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کشور را داشته است.
* جنسیت کاربران اینترنت
از مجموع کاربران اینترنت کشور 6.4 میلیون نفر (58.1درصد) مرد و 4.6 میلیون نفر (41.9 درصد) زن بوده‌اند. همچنین در این دوره کاربران اینترنت مرد 16.6درصد کل جمعیت مردان کشور و کاربران اینترنت زن 12.7درصد کل جمعیت زنان کشور را به خود اختصاص داده‌اند که این درصدها در مقایسه با نتایج سال 87 به ترتیب 4.1 و 3.2 درصد افزایش داشته است.
* سن کاربران اینترنت
از مجموع کاربران اینترنت کشور، 0.4درصد کمتر از 10 سال، 26درصد 10 تا 19 سال 43.2درصد، 20 تا 29 سال، 21درصد 30 تا 44 سال، 8.7درصد 45 تا 64 سال و 0.5درصد 65 سال و بیشتر بوده‌اند.
ضمن آنکه سن یک درصد کاربران اینترنت کشور اظهار نشده است.
همچنین اندازه ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی کمتر از 10 سال نیم‌درصد، در گروه سنی 10 تا 19 سال 19.7 درصد، در گروه سنی 20 تا 29 سال 29.4درصد، در گروه سنی 30 تا 44 سال 14.7درصد، در گروه سنی 45 تا 64 سال 6.8درصد و در گروه سنی 65 سال و بیشتر 1.1درصد بوده است.
* مدرک تحصیلی کاربران اینترنت
از مجموع کاربران اینترنت 6 سال و بالاتر کشور، دوره یا مدرک تحصیلی 8.4درصد ابتدایی و راهنمایی، 31.7درصد متوسطه، دیپلم یا پیش‌دانشگاهی، 59.8درصد تحصیلات عالی و کمتر از 0.1درصد سوادآموزی، غیررسمی یا اظهار نشده بوده است.
بنابراین می‌توان اظهار داشت: بیش از نیمی از کاربران اینترنت 6 سال و بالاتر دارای تحصیلات در مقطع عالی هستند.
* وضع فعالیت کاربران اینترنت
از مجموع کاربران اینترنت 10 سال و بالاتر کشور 48.2درصد محصل، 32.1درصد شاغل، 7.7درصد بیکار و 7.2درصد خانه‌دار بوده‌اند.
ضمن آنکه وضع فعالیت 4.6درصد کاربران اینترنت کشور سایر موارد بوده و وضع فعالیت 0.2درصد کاربران اینترنت کشور اظهار نشده است.
بنابراین بیشترین کاربران اینترنت 10 سال و بالاتر کشور در میان محصلان بوده و پس از آنها افراد شاغل بیش از سایر گروه‌ها از اینترنت استفاده کرده‌اند.
* محل‌های دسترسی کاربران به اینترنت
از کل کاربران اینترنت کشور 75.2درصد حداقل در محل سکونت، 22.4درصد حداقل در کافی‌نت، 14.4درصد حداقل در محل کار، 13.4درصد حداقل در محل تحصیل، 4.3درصد حداقل در هر مکان با تلفن همراه، 3.9درصد حداقل در منزل افراد دیگر، 1.4درصد حداقل در کتابخانه و 0.6 درصد حداقل در هر مکان با سایر دستگاه‌های سیار از اینترنت استفاده کرده‌اند.
در این خصوص می‌توان اظهار داشت: که بیشترین کاربران اینترنت کشور مانند نتایج سال 87 در محل سکونت خود از اینترنت استفاده کرده‌اند و نسبت کاربران اینترنتی که در هر مکان با تلفن همراه و در هر مکان با سایر دستگاه‌های سیار به اینترنت دسترسی داشته‌اند 1.2 درصد افزایش داشته است.
*تناوب دسترسی کاربران به اینترنت
از کل کاربران اینترنت کشور، 26.1 درصد حداقل یک بار در روز، 33.1 درصد حداقل یک بار در هفته ولی نه هر روز، 26.6 درصد حداقل یک بار در ماه ولی نه هر هفته و 14.1 درصد کمتر از یک بار در ماه از اینترنت استفاده می‌کرده‌اند.
بر اساس نتایج این دوره، تعداد کاربرانی که حداقل یک بار در روز از اینترنت استفاده کرده‌اند در مقایسه با نتایج سال 87، حدود 8.6 درصد افزایش یافته است.
*نحوه دسترسی کاربران به اینترنت در محل سکونت
از کل کاربران اینترنت کشور که در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند، نحوه دسترسی 83.8 درصد dial up بوده است که در مقایسه با نتایج سال 87، حدود 8.2 درصد کاهش یافته است.
نحوه دسترسی 13 درصد ADSL بوده است که در مقایسه با نتایج سال 87، حدود 4.1 درصد افزایش داشته است.
همچنین نحوه دسترسی 0.9 درصد wireless و نحوه دسترسی 0.2 درصد سایر موارد بوده است.
ضمن اینکه نحوه دسترسی بالغ بر 3.8 درصد عنوان نشده است.
بنا بر این می‌توان اظهار داشت که بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت کشور در محل سکونت خود به شیوه dial up به اینترنت دسترسی داشته‌اند.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  امکان استفاده از اینترنت بی‌سیم شهری در اماکن عمومی تهران d.ertebat 0 0 1395-7-13، 01:19 عصر
آخرین ارسال: d.ertebat
  خبری خوش برای کاربران iOS d.ertebat 0 0 1395-7-11، 12:25 عصر
آخرین ارسال: d.ertebat
  ایران بزرگترین کشور منطقه از نظر ثبت دامنه‌های اینترنتی d.ertebat 0 27 1395-6-20، 10:15 صبح
آخرین ارسال: d.ertebat
  جلب اعتماد کاربران برای خرید اینترنتی danielhj 0 14 1395-4-21، 11:00 صبح
آخرین ارسال: danielhj
  رمزگذاری دوسویه رابطه ی کاربران واتس اپ‎ novinmarketing 0 61 1395-1-23، 04:29 عصر
آخرین ارسال: novinmarketing
  راه اندازی Failover اینترنت با میکروتیک heidari 0 78 1394-9-25، 03:09 عصر
آخرین ارسال: heidari
  نامه خداحافظی دراپ باکس (Dropbox) برای کاربران! d.ertebat 0 68 1394-9-17، 10:06 صبح
آخرین ارسال: d.ertebat
  صرفه جویی 70 درصدی در مصرف حجم اینترنت با آپدیت کروم d.ertebat 0 36 1394-9-12، 09:25 صبح
آخرین ارسال: d.ertebat
  نسخه بتای کورتانا در اختیار تعداد محدودی از کاربران iOS قرار گرفت d.ertebat 0 27 1394-9-7، 12:23 عصر
آخرین ارسال: d.ertebat
  Lumia 650 آخرین پنج اینچی خانواده لومیا خواهد بود d.ertebat 0 38 1394-8-23، 10:28 صبح
آخرین ارسال: d.ertebat

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان