امتیاز موضوع:
  • 52 رأی - میانگین امتیازات: 2.6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اثبات وجودمقدس امام غائب (عج)
#1
Bug   بسم الله الرحمن الرحیماثبات   وجود امام غائب علیه السلام :   ‏‏                                                                              ان الله لا یخلف المیعاد: وهرگز خدا نقض وعده نخواهد کرد.  ان الله اصطفی ء ادم و نوحا وال ابراهیم و ءال عمران علی العالمین (33-ال عمران)  - خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران رابر جهانيان برگزيد.   ذریه بعضهامن بعض و الله ‏سمیع علیم (34-ال عمران)‏

ذریهای که بعضی از ایشان از نسل بعضی دیگر بودند.


علما امامیه گفته اند:خدای تعالی فرموده است .خداوند آدم ونوح وآل ابراهیم وآل عمران را بر جهانیان برگزیده وبرآنان برتری داده

:لذا براساس این آیه واجب است که پیوسته از خاندان –ابراهیم ( علیه السلام ) برگزیده ای باشد.واین از آن روست که خدای تعالی در قرآن مردم را به دو دسته تقسیم کرده است.یک دسته را برگزیده وایشان انبیا ورسولان و خلفاء علیه السلام هستند و دسته دیگر را برگزیده وبه آنها امرفرموده که ازدسته اول پیروی کنند و مادام که در کره زمین کسی باشد که نیازمند مدبرو رهبر ومعلم ونگاهبان باشد. واجب است در مقابل ایشان برگزیده ای از ال ابراهیم باشد.واین برگزیده ازآل ابراهیم بایستی از اولاد وذریه او باشد . زیرا خدای تعالی همدعای حضرت ابراهیم را که از خدا خواست تا امامت را درنسل و ذریه او قرار دهد.اجابت فرموده و هم فرموده است (ذریه بعضها من بعض): می دانیم که رسول خدا وامیرالمومنین و امام حسن وامام حسین علیهما السلام برگزیدگانی از آل ابراهیم هستند و لازم است کهبرگزیده پس از امام حسین علیه السلام نیز از ایشان باشد تا معنای سخن خدای تعالی که فرموده ذریه بعضها من بعض تحقق یابد. دلایل واضح در دست است که خدای تعالی نبوت را به وجود نبی گرامی خاتمه داده وبعد ایشان پیامبرینخواهد بود.وجانشینان آن حضرت امامان علیهما السلام هستند.در همین رابطه از رسول اکرم(ص) روایت شده که فرموده اوصیای بعد از من دوازده نفرند.که نهمین فرزند امام حسین( علیه السلام ) غیبتی طولانی خواهد داشت.بطوریکه زمانی خواهد آمد که از دین اسمی واز قران خطیباقی خواهد ماند.باز می دانیم که  یازده تناز امامان معصوم علیه السلام.رهبری امت را عهده دار شده و سپس به شهادت رسیدند.لیکندوازدهمین ایشان در پس پرده غیبت در انتظار صدور فرمان ظهور وقیام از سوی پروردگارمتعال بسر می برد.برای غیبت ولی عصر( علیه السلام ) چند تا دلیل ذکر شده است.که عبارتند از1-برای آزمایش امت است . 2-حضرت غیبت کرده تا هنگام ظهور بیعت هیچ حکومت باطلی را بهگردن نداشته باشد.3-ترس از کشته وشهید شدن.چون اولا یازده تن از ائمه ( علیه السلام )قبلا توسط حکومت ها به شهادت رسیدند.ثانیا با توجه به روایات واحادیث بجا مانده از رسولالله وائمه (ع) حاکمان وقت کاملا آگاهی داشتند که فرزند امام حسن عسگری ( علیه السلام ) همان امامیهستند که خداوند در معراج وعده ایشان را به پیامبر (ص) داده است.وچنانچهظهورفرماید.حکومت جهانی را بدست خواهد گرفت. لذا امام هادی وامام عسگری علیهماالسلام را از مدینه به سامرا انتقال دادند.و در پادگان تحت نظر گرفتند . حاکمانجور زمان آنقدر به امام حسن عسگری  سختگرفتند که حتی حضرت در طول عمر موفق به تشرف به مکه وانجام مراسم حج نشدند.وهمچنین همسران وکنیزان حضرت ماهانه توسط قابله های درباری معاینه می شدند تا مبادا حامله باشند.و حتی  بعد ازشهادت حضرت  وقتی به یکی از کنیزان ایشان شک کردند .که شاید حامله باشد حدود دو سال او را زندانی وتحت نظرگرفتند. 4- شناخته شدن مومنین از غیرمومنین وجدا شدن افراد فاسد از صالحین.5-روایت شده افراد فاسدی در صلب پدران مومن هستند وهمچنین بر عکس افراد مومنی در صلب پدران فاسد می باشند باید آنان از صلب پدران خارج شوند.6-و روایت شده از هر امتی افرادی باید به حکومت برسند و امتحان خود را پس دهند تا در روز رستاخیز نتوانند بگویند اگر حکومت به ما هم می رسیدهمانند ائمه علیهما السلام عمل می کردیم.لذا مشیت الهی بر آن قرار گرفته تا آخرین حجت خود را در پس پرده غیبت ذخیره فرماید تا زمینه حکومت عدل الهی فراهم گردد.رسولاکرم (ص) فرموده اند:غیبت فرزندم آنقدر طولانی می شود که ازدین اسمی واز قرآن رسمی(خطی) باقی خواهد ماند. که خدای تعالی فرموده است رسول ما به نزد شما آمده است تا بسیاریازچیزهایی راکه از کتاب پنهان کردید برایتان بیان کند.وتذکرداده شما مانند کسانی نباشید که پیش از این بدانها کتاب آسمانی داده شد چون مدت طولانی شد دل هایشان را قساوت فراگرفت. ت که قیامت بر پا نمی شود تا دنیا پر از عدل وداد گردد پس از آنکه پر از ظلم وجور شده باشد.یا فرموده است اگرحتی یک روز از دنیا باقی مانده باشد خدا آن روز را آنقدر طولانی می کند .تا قائم ما قیام کند.    همچنین  فرموده.چون مرا به آسمانها به معراج بردند.جبرئیل دوتا دوتا اذان واقامه گفت سپس گفت ای محمد!پیش بایست. گفتم :ای جبرئیل! آیا بر تو پیش بایستم ؟ گفت آری.زیرا خدای تعالی پیامبرانش را و علی الخصوص تورا بر همه ملائکه برتریداده است.من پیش ایستادم وبا ایشان نماز خواندم وهیچ فخری هم نیست وچون به حجاب های نور رسیدیم .جبرئیل علیه السلام گفت :ای محمد !پیش برو و از من باز ایستاد .گفتم :ای جبرئیل !آیا در مثل این موضع  از من مفارقت میکنی ؟گفت: ای محمد! این نهایت حد من است که خدای تعالی برای من مقرر فرموده است.واگر از آن در گذرم به واسطه تجاوز از حدودی که پروردگارم مقرر فرموده است.بالهایم خواهد سوخت  ای پروردگار من! تبارکت وتعالیت.ندا رسید تو بنده من  ومن پروردگار توام .مراپرستش کن  وبر من توکل نما .تو نور من در میانبندگان من و فرستاده من به سوی خلقم و حجت من در بین مردمانی .بهشت من برای کسی استکه از تو پیروی کند و آتش من برای کسی است که با تو مخالفت کند وکرامتم را برای اوصیای تو لازم گردانیدم و ثوابم را برای شیعیان تو مقرر داشتم .گفتم : پروردگارا! اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندا رسید ای محمد !اوصیای تو بر ساق عرش نوشته شده است ومن –در حالیکه در مقابل پروردگارم بودم-به ساق عرش نگریستم  و دوازده نور دیدم ودر هر نوری سطری سبز بود که نام هر یک از اوصیای من بر آن نوشته شده بود .اول ایشان علی بن ابیطالب و آخرآنها مهدی امتم بود.گفتم : پروردگارا!آیا آنها اوصیای پس از من هستند؟ ندا آمد که ای محمد . آنها اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجتهای من بر خلایق پس از تو هستند و آنها اوصیا وخلفای تو وبهترین خلق من پس از تو می باشند.به عزت وجلالم سوگند که به واسطه ایشان دینم را چیره وکلمه ام را بلند می نمایم وتوسط آخرین آنها زمین رااز دشمنانم پاک می گردانم  و مشرق و مغرب زمبن رابه تملیک او در می آورم وباد را مسخر او میکنم وگردنکشان سخت را رام او می سازم. و او را برنردبان ترقی بالا می برم وبا لشکریان خود یاریش میکنم وبا فرشتگانم به او مدم می رسانم تا آنکه دعوتم را آشکار کند و مردمان را برتوحی دم گرد آورد.سپس ملکش را تداوم بخشم و روزگار را در اختیار اولیای خود قرار دهم تا روز قیامت فرا رسد.همچنین روایات فراوانی از ائمه هدا ( علیه السلام ) مبتنی بر وجود مقدس امامزمان ( علیه السلام )که در روز موعود ظهور خواهند فرمود.تعریف شده است.وگفته شده بیش از 290 حدیث و روایت از امام صادق 150حدیث از امام باقرعلیه السلام 148 تا از پیامبر و 192روایت از امام کاظم و40حدیث از امام عسگری   8تا از امام حسن و  9حدیث از امام حسین و7 روایت ازحضرت زهرا ( سلام الله علیها )  در خصوص منجی عالم .(مهدی موعود)ارواحناله الفداء بجا مانده است وتعدادی حدیث در این باب وجود دارد. که ازدیگر ائمه  فرمایش شده از جمله . امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند. زمین.از قائمی که برای خدا قیام کند و حجت خدا را برپا دارد خالی نمی گردد.وی گاهی ظاهر ومشهور و گاهی ترسان و پنهان است به برکت وجودآن .حق درجایش مستقر شده باطل زایل میگردد.
  .مفسرین نیز فرموده اندکه حدود 200 آیه از قرآن مجید به امامزمان علیه السلام اختصاص یافته است. از این تعدادحدود 30 آیه بطور واضح وروشن اختصاص و ارتباط به امام زمان ( علیه السلام ) دارد وبا مطالعه آنبدون اینکه نیاز به تفسیر  باشد.معنای ظاهری آن نشان دهنده آن  است که راجع به امامزمان روحی فدا بحث می کند امامابقی آیات نیاز به تفسیر دارند و آنها  را ائمه( علیه السلام ) تفسیر نموده ومربوط به دوازدهمین جانشین پیامبر اکرم .منجی عالم بشریت .مهدی موعوددانسته اند.در اینجا به چند آیه که از ظاهر آن پیداست که مربوط به امامزمان( علیه السلام ) می باشد.مراجعه می شود.  


1-  ونرید.  ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض ونجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ( آیه  5 ازسوره مبارکه قصص)  


و اراده داریم بر کسانیکه در زمین ضعیف شمرده شدند منت بگذاریم وآنان را امام ووارث قرار دهیم.


2-و لقد کتبنا فی الزبور من بعدالذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون (آیه105 سوره شریفه انبیا)


وهر آینه به تحقیق درزبور بعد از تورات نوشتیم که بندگان صالح من وارث زمین می شوند. ...

3-  وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم منبعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون (آیه55 ازسوره مبارکه نور)


خداوند به کسانی ازشما که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمرانروی زمین خواهد کرد.همان گونه که  به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید ودین وآیینی راکه برای آنان پسندیده  پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت  وترسشان را به امنیت وآرامش مبدل می کند .آنچنانکه تنها مرا می پرستند وچیزی را شریک من نخواهند ساخت .وکسانی که پس از آن کافرشوند .آنها   فاسقانند.

4-یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکفرون (آیه 8 از سوره مبارکه صف)


می خواهند نور خدا رابا دهان خود خاموش کنند وحال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد –نور خود را کامل خواهد گردانید.

5-وقتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله الله فان انتهوا فان لله بما یعملون بصیرو (آیه 39 سوره مبارکه انفال)


و با آنان بجنگید تافتنه ای برجا نماند ودین یکسره از آن خدا گردد.پس اگر (ازکفر) باز ایستند قطعا  آنچه انجام می دهند قطعا خدا به  بیناست.                                                                                                                                                6- ویقولون لولا انزل علیه ء ایهمن ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین .(آیه 20 از سوره شریفه یونس).


و می گویند: چرا معجزهای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو غیب فقط به خدا اختصاص دارد.پس منتظرباشید که من هم با شما از منتظرانم. باکمیدقت وتوجه به همین چند آیه فوق متوجه می شویم .که وعده های داده شده از طرف خداوندمتعال تا کنون به اجرا در نیامده است .وچون وعده های خداوند تخلف ناپذیراست.پسباید در انتظار تحقق وعده های الهی وبر پایی حکومت عدل الهی  بمانیم وجهت رفع موانع ظهورآخرین ذخیره خداوندمتعال دست بدعا برداریم .اللهم عجل لولیک الفرج. منبع :کتاب کمال الدین وتمام النعمه شیخ صدوق (ره)جلد 1
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ
#2
چند روز پیش تو سایت اهستان یه کلیپ دیدم از سخنرانی اقای قرائتی
تو اون سخنرانی حرف جالبی برای اثبات امامت و ... زد

گفت : چند وقت پیش یک سخرانی به مناسبت نیمه شعبان تو مکه داشتم از سران سنی ها هم امده بودند من اونجا گفتم بیاین دور هم جمع بشیم و از ادمهای دور خودمون یک امام زمان انتخاب کنیم

یک پچپچه ای تو سنی ها بوجود اومد که اقا این حرفا چیه ، امام زمان رو باید خدا انتخاب کنه ... یعنی چی
بعد اقای قرائتی گفته چط.ری شتا شورایی امام اول رو انتخاب کردین نمیشه انتخابی امام اخر رو انتخاب کرد
اگر اون شورایی بود اینم میشه

که بعد از گفتن این حرف همه ساکت شدند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Heart وصاياي حضرت زهرا به امام علي( علیه السلام ) ~~sara~~ 2 999 1391-11-29، 07:02 صبح
آخرین ارسال: متین
  اثبات وجودمقدس امام غائب متین 0 960 1391-5-1، 03:29 صبح
آخرین ارسال: متین

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان