امتیاز موضوع:
  • 95 رأی - میانگین امتیازات: 2.94
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اسامی ایران باستان

#1
آبتين : نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي
آتوسا : قدرت و توانمندي - دختر کورش وزن داريوش اول
آفر : آتش - ماه نهم سال شمسي
آفره دخت : دختر آتش - دختري که در ماهآذر به دنيا آمده است.
آذرنوش‌: شيرين ودل انگيز
آذين : زيور، طاق نصرة‌، تزئين ،آرايش
آراه : نام فرشته موکل روز بيست ويکم ازماه پنجم درآئين زردشت
آرزو : کام ،مراد ، معشوق ، اميد
آرش: درخشان ، آفتاب، جد بزرگ اشکانيان - پهلوان کمانگير ايراني در لشگرمنوچهر

آرشام : بسيار قوي - پدر بزرگ داريوش بزرگ هخامنشي
آرمان : آرزو - خواهش - اميد
آرمين : آرام گرفتن - پسر کيقباد پادشاهپيشدادي
آرميتا: آرامش يافته ، کلمه ايزردشتي است
آريا فر: دارنده شکوه آريائي
آريا : آزاده نجيب - يکي از پادشاهان ماد-
مهمترين نژاد هند و اروپائي
آريا مهر:
دارنده مهر ايران - از سرداران داريوش سوم
آرين : سفيد پوست آريائي
آزاده : دلير و بي باک ، رها
آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق
آزرمدخت : يکي از ملکه هاي ساساني
آزيتا : آزاده
آناهيتا : الهه آب
آهو: شاهد ، معشوق، يکي از همسران فتحعلي شاه قاجارآيدا : شاد، ماه - نام تذکمنب
اتسز : لاغر و استخواني - از پادشاهان خوارزم
اختر : ستاره ، علم ، درفش
ارد : خير وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت-
نام چند تن از پادشاهان اشکاني
ارد شير:
شير زيبا - اردشير بابکان بنيانگذار سلسله ساسانيان
اردوان : نام پادشاهان معروف اشکاني
ارژن : درختي با چوب بسيار سخت و محکم - نام کردي
ارژنگ : آرايش - کتاب ماني نقاش - ديوي کهرستم در هفتخوان اورا کشت
ارسلان : شير،دلير و شجاع - نام پادشاه سلجوقي
ارغوان:
نام درختي با گل و شکوفه هاي سرخ رنگ
ارمغان : هديه ، تحقه ، سوغات
ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشيد شاه پيشدادي
اروانه : نام گلي کوهي است - نامي کردي
استر : ستاره - بردارزاده مردخاي وزنخشايارشاه
اسفنديار : پاک آفريده شده-
پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد
اشکان:
منسوب به اشک - بنيانگذار سلطنت پارتها
اشکبوس : پهلوان کوشاني که به کمک افراسياب آمد، اما به دسترستم کشته شد
افسانه : داستان ، سرگذشت ،حکايت گذشتگان
افسون : سحر و جادو ، حيلهو تزوير
افشين : با همت.
اميد : انتظار ، آرزو
انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاويد - دخترمهرداد ششم
انوشروان : دارنده لوح جاويدان - لفب خسرواول پادشاه ساساني
اورنگ : عقل و کياست ،تخت پادشاهي
اوژن : شکست دهنده ، دشمنبرانداز
اوستا : نام کتاب آسماني زردشت
اهورا : صاحب ، فرمانرواي دانا
اياز : بزرگ و پاينده - نام غلام ترکسلطان محمود غزنوي
ايران : محل زندگيآريائيها
ايراندخت : دختر ايران
ايرج : ياري دهنده آريائيها - پسرفريدون ،پادشاه و پهلوان ايراني
ايزديار : کشي کهخداوند يار اوست
بابک : پدر کوچک ، جداردشير ، پسر ساسان
باپوک : کولاک ، ناميکردي
باربد : پرده دار ، موسيقي دان ونوازنده دربار خسرو پرويز
بارمان : لايق-
نام سردار افراسياب
بامداد : پگاه ، سپيدهدم - نام پدر مزدک
بامشاد : کسي که درسحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانيان
بانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهيتا الهه نگهبان آب
بختيار : خوشبخت ، خوش اقبال - استادرودکي در موسيقي
برانوش : مهندس رومي کهپل شوشتر را در زمان شاپور ساساني
برديا:
پسر کورش و برادر کمبوجيه
برزو : بلندقامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان
برزويه:
طبيب مشهور انوشيروان و مترجم کليله ودمنه از هندي به پهلوي
برزين : بلند و تنومند - ازپهلوانان ايران - نام پسر گرشاسب
برمک : از وزيران ساساني - نام اجداد ونگهبانان آتشکده بلخ
بزرگمهر : خورشيدبزرگ - نام وزير دانشمند انوشروان ساساني
بنفشه : گلي رنگارنگ و زينتي با عمر نسبتا طولاني
بوژان : رشد کرده - نامي کردي بهار : شکوفه وگل - سه ماه اول سال شمسيبهادر : شجاع
بهارک : بهار کوچولو
بهاره : بهاري
بهتاش : خوب ومانند
بهداد : نيک آفريده شده
بهرام : پيروز ، ايزد پيروزي درآئين زردشت ، لقب برخي ازپادشاهان ساساني
بهديس : خوش رنگ ، خوشگل
بهرخ : زيبا چهره ، قشنگ
بهرنگ : خوش رنگ
بهروز : خوشبخت ، نيکبخت
بهزاد : نيک نژاد - مينياتوريست مشهور صفويان - نام اسبسياوش
بهشاد : خوشحال وشاد
بهمن : نيک انديش - برف انبوه که از کوهفرو ريزد - جانشين اسفنديار
بهناز : خوشناز‌، باناز ، طناز
بهنام : نيک نام
بهنود : سلامت ، عافيت
بهنوش : کسي که نيک مينوشد
بيتا : بي همتا ، بي مانند
بيژن : ترانه خوان ، جنگجو - پسر گيو و دلدادهمنيژه
پارسا : پاکدامن ، زاهد
پاکان : پاکها - نامي کردي
پاکتن : نيکو چهر پاکيزه تن
پاکدخت : دختر پاک
پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هديه کردندامانپذيرفت
پدرام : آراسته ، نيکو ، شاد
پرتو : روشن ، تابش
پرشنگ : تابش ، آتشپاره
پرتو : روشن ، تابش ، فروغ
پرستو : پرنده مهاجر
پرويز : پيروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساساني
پرديس : بهشت ، باغ و بستان
پرهام : ازاشخاص بسيار ثروتمند در زمانبهرام گور
پژمان : افسرده ، غمگين
پژوا : بيم و هراس
پرنيا : پارچه حرير
پشنگ : ميله آهني - نام پدرافراسياب
پروانه : حشره اي زيبا که خود را به شعله مي زند
پروين : ثريا ، ستارگان کوچک نزديک به هم
پري : فرشته ، جن ، همزاد
پريچهر : زيبا روي - نام زن جمشيد شاه
پريدخت : دختر پري ، همسر سام نريمان ومادر زال
پريسا : همچون پري
پرناز: پري ناز دار
پريوش : پري روي ، فرشته روي
پريا : کبوتر بال شکسته اي که به دنبال آشيانه مي گردد.
پوپک : هدهد
پوران : جانشين ، يادگار
پوراندخت : نام دختر خسروپرويز
پوريا : پهلوان محمد خوارزمي ملقب به پورياي ولي
پولاد : آهن سخت و کوبيده ، نام پهلوانايراني زمان کيقباد
پويا : رونده و دونده-
نامي کردي
پونه : گياهي خوش عطر و بو کهدر کنار جويها مي رويد.
پيام : الهام ،وحي ، پيغام
پيروز: کامياب ، فاتح ، نامچند نفر از پادشاهان ساساني
پيمان : عهد ،قول وقرار - عنوان اسامي مردان در فارسي دري
تابان : تابنده ، منور
تاباندخت : دختر تابناک
تاجي : تاجدار ، نام و عنواني در فارسي دري
تارا : ستاره
تاويار : آتشبان - نامي کردي
ترانه : زيبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه
تناز : نازنين ، با ناز و کرشمه - نامي کردي
توران : نام دختر خسروپرويز - سرزمين تور
توراندخت : دختري از توران
تورج : دلاور ، يکي از سه پسر فريدون شاه
تورتک : خروس صحرايي ، قرقاول
توفان : باد سخت
توژال : برف اندک - نامي کردي
تير داد : داده تير ، اشک دوم پادشاه اشکاني
تينا : گل ، نامي کردي
تينو : تشنه ، نامي کردي
پاسخ اخطار
 سپاس شده توسط هادی
#2
سلام فرزندان ایران سلام فرزندان جوین
واقعا از احمد رضا ممنونمولی یک واقعیت تلخ شاید این باشد که ما با وجود ایرانی بودن اسمهای خیلی از ما ایرانی نیست و الان اگر در کشور های اروپایی خودمان را معرفی کنیم آنان حدس خواهن زد که ما از سوریه یا عراق یا یک کشور عربی باشیم نه ایران
با سپاس از احمد رضا به خاطر قرار دادن این اسامی ایرانی ما واقعا خوشحال شدم
پاسخ اخطار


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ایران ،جوان بمان ADMIN 0 854 ۱۳۹۳-۸-۲۶، ۰۷:۰۹ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  ازدواج‌های جالب در ایران +تصاویر ADMIN 1 1,509 ۱۳۹۰-۱۲-۱۶، ۰۴:۵۲ عصر
آخرین ارسال: narges
  مصاحبه با موفقترین چهره اقتصادی در ایران :مهندس حسين ثابت ADMIN 0 1,164 ۱۳۹۰-۷-۱، ۱۲:۴۷ صبح
آخرین ارسال: ADMIN

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان