امتیاز موضوع:
 • 55 رأی - میانگین امتیازات: 3.04
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

حقایق حیرت آور

#1
Weird but true!!!!!!

حقایق حیرت آورHistory Mystery
تاریخ مرموز
[تصویر: download?mid=1%5f252614%5fAEQWw0MAADCSTs...x&inline=1]
Have a history teacher explain this ----- if they can.
از یک استاد تاریخ بخواهید این حقایق را شرح دهد....اگر بتواند


[تصویر: download?mid=1%5f252614%5fAEQWw0MAADCSTs...x&inline=1][تصویر: download?mid=1%5f252614%5fAEQWw0MAADCSTs...x&inline=1]


Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.
آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا را یافتجان. اف. کندی در سال1946 به سنا راه یافت

Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960.
آ براهام لینکن در سال 1860
به ریاست جمهوری انتخابشد
جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری انتخاب شد

Both were particularly concerned with civil rights.
Both wives lost their children while living in the White House.
هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند.
همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را
ازدست دادند

Both Presidents were shot on a Friday.
Both Presidents were shot in the head
هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدندتیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد

Now it gets really weird.

حالاواقعاً حیرت آور می شود
Lincoln 's secretary was named Kennedy.
Kennedy's Secretary was named Lincoln .
اسم منشی لینکلن کندی بوداسم منشی کندی لینکلن بود

Both were assassinated by Southerners.
Both were succeeded by Southerners named Johnson.

هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند
جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند
Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بودلیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود


[تصویر: download?mid=1%5f252614%5fAEQWw0MAADCSTs...x&inline=1][تصویر: download?mid=1%5f252614%5fAEQWw0MAADCSTs...x&inline=1]

John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.
جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد 1839 بودLee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in
1939.
لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد 1938 بود
[تصویر: download?mid=1%5f252614%5fAEQWw0MAADCSTs...x&inline=1]


Both assassins were known by their three names.
Both names are composed of fifteen letters.
هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودندنام هر دو از 15 کلمه تشکیل شده بود

Now hang on to your seat.

حالا محکم روی صندلی بنشینیدLincoln was shot at the theater named 'Ford'.
Kennedy was shot in a car called
' Lincoln ' made by 'Ford'.

لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد
کندی
در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان