امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 3.38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فراینــد راه انــدازي نــرم و خاموش شدن مدار در سافت استارتر
#1
فراینــد راه انــدازي نــرم و خاموش شدن مدار در سافت استارتر: در ابتـدا انـرژي الکتریکـی بـه روي کنتـاکتور K1 مـی رسـد و پـس از اعمـال فرمـان Start توسـط کـابر به دسـتگاه سافت استارتر کنترلـر داخلـی سیسـتم کنتـاکتورK1 را در مـدار قـرار مـی دهـد (کـه البتـه ایـن کنتـاکتور بـراي حفاظت و ایمنی SCRهـا بـوده و مـی تـوان از آن صـرف نظـر کـرد) سـپس انـرژي الکتریکـی بـا عبـور ازK1 بــه ســافت اســتارتر و همچنــین کنتــاکتورK3 مــی رســد. ســپس کنترلــر سیســتم میــزان ولتــاژ ،فرکانس، و ترتیب فاز برق شبکه را کنترل مینماید.

در صــورت متعــارف بــودن مقــادیر پارامترهــاي ولتــاژ، فرکــانس و ترتیــب فازهــا بــه مرحلــۀ بعــد یعنــی راه اندازي الکتروموتور به روش تزریق آرام و نرم توان اکتریکی می پردازد.

دســتگاه الکتروموتــور را طبــق تعریــف مشــخص شــده توســط کــاربر و بــه روش تزریــق آرام انــرژي راه اندازي می کند پـس از اتمـام فرآینـد راه انـدازي ، سیسـتم بـا روشـن کـردن کنتـاکتورK3 سـافت اسـتارتر SCR ها را باي پس می کند. کـه ایـن امـر باعـث طـولانی شـدن عمـر قطعـات الکترونیـک قـدرت دسـتگاه(SCR) داخلی سافت استارتر و کم شدن توان تلفاتی مدار الکترونیکی آن میشود.

(نکتـه قابـل توجـه در تحلیـل عملکـرد مـدار بـالا ایـن اسـت کـه هـیچ یـک از کنتاکتورهـاي K3,K1 در وضــعیت عبــور جریــان و بــار روشــن ویــا خــاموش نمــی شــوند کــه ایــن امــر خــود ســلامت و عمــر کنتاکت هاي آنان را تضمین می نماید.)

پس از اتمام عملیات راه انـدازي الکتروموتـور، سیسـتم (سافت استارتر) بـا نظـارت دقیـق بـر میـزان جریـان عبـوري از مـدارو همچنــین تغییــرات ولتــاژ و ترتیــب فــاز و فرکــانس شــبکه ســلامت کــارکرد الکتروموتــور را تضــمین نموده و بر آن مراقبتی دقیق را اعمال می نماید.

و در صورت ایجـاد اشـکال در هـر یـک از پارامترهـاي فـوق دسـتگاه (سافت استارتر) الکتروموتـور را خـاموش کـرده و بـافعـال نمـودن خروجـی آلارم و همچنـین پیغـام مـتن خطـاي ایجـاد شـده بـر روي صـفحۀ نمـایش خـود کاربر را مطلع می نماید.

در فرآینــد خــاموش شــدن و یــا در صــورت ایجــاد خطــا در حــین عملکــرد نرمــال الکتروموتــور و یــا دریافت فرمان اسـتاپ از کـاربر دسـتگاه سافت استارتر) بـه روش خـاص خـود الکتروموتـور را خـاموش مـینمایـد کـه بـه شرح ذیل ارائه می شود:

براي شـر وع فرآینـد خـاموش شـدن سیسـتم ابتـدا المـان هـاي الکتر ونیـک قـدرت سـافت اسـتارتر (یعنـیSCR) هـا را روشـن مـینمایـد و بـار کنتـاکتورK3 را بـه دوش مـی گیـرد سـپس کنترلـر کنتـاکتورk3 را بـدون بـار خـاموش مـی نمایـد و بعـد از آن (SCR) هـا خـاموش مـی شـوند (( کـه در صـورت فعـال بــودن پــارامتر توقــف آرامSOFT STOP فراینــد خــاموش شــدن بــه آرامــی و نرمــی صــورت مــی گیـرد )) و جریـان مـدار الکتروموتـور قطـع مـی گـرد و پـس از آن کنتـاکتورK1 نیـز بـدون بـار خـاموش می شود و دستگاه در حالت آماده باش براي دریافت فرمان استارت مجدد به انتظار میماند.

((چنـان کـه در شـرح بـالا ذکـر شـد هـیچ یـک از دو کنتـاکتور k3 و k1 چـه در زمـان روشـن شـدن و چه در زمان خاموش شـدن داراي بـار و جریـان الکتریکـی نمـی باشـد کـه ایـن امـر سـلامت و عمـر آنهـارا تضمین می نماید.))

در پایـان بـه عـر ض مـی رسـاند کـه مـوارد ذکـر شـده فـوق گوشـهاي از توانـایی هـا و مزایـاي روش راه اندازي نرم (Soft starting) بود که در بالا ذکر شد و امید است که مفید واقع شود.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سافت استارتر neda.aghadadi 0 45 1395-1-22، 01:40 عصر
آخرین ارسال: neda.aghadadi
  سافت استارتر XSN 200 mojtaba_br 0 67 1394-8-3، 10:35 صبح
آخرین ارسال: mojtaba_br
  سافت استارتر XSN 400 mojtaba_br 0 140 1394-7-29، 10:21 صبح
آخرین ارسال: mojtaba_br
  دوربین مدار بسته رنگی و مونوکروم novinmarketing 0 103 1394-7-22، 11:17 صبح
آخرین ارسال: novinmarketing
  بهترین محل برای قرار گرفتن دوربین مدار بسته کجاست؟ novinmarketing 0 91 1394-7-15، 09:36 صبح
آخرین ارسال: novinmarketing
  تنظیمات دستگاه سافت استارتر و نحوه ارتباط با دستگاه mojtaba_br 0 70 1394-7-12، 01:20 عصر
آخرین ارسال: mojtaba_br
  کاربرد فیبر نوری در دوربین مدار بسته reza.eloglu 0 243 1394-5-11، 06:38 عصر
آخرین ارسال: reza.eloglu
  آموزش قدم به قدم دوربین های مدار بسته tanaz22 0 274 1393-10-25، 10:18 عصر
آخرین ارسال: tanaz22
  نکات مهم در نصب دوربین های مدار بسته fater 0 223 1393-6-30، 01:56 عصر
آخرین ارسال: fater
  متعلقات مهم در نصب دوربین های مدار بسته doorsazan 0 508 1392-7-17، 04:58 عصر
آخرین ارسال: doorsazan

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان