امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مدارک لازم برای ثبت شرکت
#1
شرکت های تجاری در اشکال مختلف جلوه می کنند .در قانون تجارت برای ثبت قانونی هر نوع از شرکت ها ،مدارک مستقل از یکدیگر پیش بینی شده است، مدارک مورد نیاز برای هر یک از شرکت ها عبارتند از:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:1)دو نسخه اظهارنامه

2)دو نسخه اساسنامه ی شرکت

3)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین

4)دو نسخه صورتجلسه ی هیاًت مدیره

5)آگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده

6)فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)

7)گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت

8)ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارتند از:

نام شرکت،موضوع شرکت،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن،سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی،تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و نعیین نوع آن(با نام،بی نام،ممتاز) ،تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال،نحوه ی انتقال سهام بانام،نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس،شرایط صدور اوراق قرضه(در صورت پیش بینی) ،نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری،تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران،تعداد بازرسان شرکت،تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت،نحوه ی تغییر اساسنامه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

1)کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین

2)کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین

3)در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی

4)در صورت حضور سهامدار خارجی ،در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن باشد،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه

5)گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت

6)ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.

7)امضاء وکالتنامه

8)ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.

9)ارائه ی گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت به حسابی به نام شرکت

10)ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1)دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود

2)دو برگ شرکت نامه

3)دو نسخه از اساسنامه

4)دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

1)دو برگ تقاضانامه

2)دو برگ شرکت نامه

3)دو نسخه اساسنامه

4)فتوکپی شناسنامه ی شرکا

5)مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونیSad هر کدام در 4 نسخه)

1) صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

2)اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3)درخواست کتبی ثبت

4)طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5)رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه

6)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)

7)موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)

8)مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه مصدق از اساسنامه

3)اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5)سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44 قانون تجارت1

6)نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2)یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2)یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:

1)اظهارنامه ی ثبت

2)یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت

3)یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها

4)داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

اظهارنامه ی ثبت شرکت ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت ،نوع شرکت،از قبیل سهامی تضامنی و مختلط و غیره ،مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن ،تابعیت شرکت و سایر موارد مندرج در ماده ی 6 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 باشد.

1)انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده ی قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده ی قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود.هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.(ماده ی 40 قانون تجارت)

در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.(ماده ی 41 قانون تجارت)

در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله ی پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه ی سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.(ماده ی 44 قانون تجارت)

منبع : مدارک لازم برای ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدودو سهامی خاص
kiasabt.com
_________________________
مقاله های مرتبط


مؤسسات غیر تجاری خصوصی

تشکیل عملی شرکت تجاری به عنوان معیار ایجاد شخصیت حقوقی
طبقه بندی های ممکن

طبقه بندی های معمول

حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  روش ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران sam44 0 0 دیروز، 11:24 صبح
آخرین ارسال: sam44
  زمان ثبت شرکت sam44 0 0 1395-7-28، 02:59 عصر
آخرین ارسال: sam44
  نحوه تاسیس شرکت های هلدینگ sam44 0 0 1395-7-24، 09:39 صبح
آخرین ارسال: sam44
  انحلال شرکت sam44 0 0 1395-7-18، 09:25 صبح
آخرین ارسال: sam44
  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی : sam44 0 0 1395-7-17، 02:51 عصر
آخرین ارسال: sam44
  مدارک و مراحل اخذ و تمدید کارت بازرگانی sam44 0 0 1395-7-13، 04:48 عصر
آخرین ارسال: sam44
  معرفی و توصیف ثبت شرکت کنسرسیوم sam44 0 0 1395-7-7، 02:47 عصر
آخرین ارسال: sam44
  ثبت شرکت پیمانکاری : sam44 0 0 1395-7-5، 03:38 عصر
آخرین ارسال: sam44
  در صورت انحلال شرکت تکلیف امور مالیاتی، درصد سهام ها چه میشود؟ sam44 0 0 1395-7-4، 02:39 عصر
آخرین ارسال: sam44
  انحلال شرکت sam44 0 31 1395-6-15، 09:25 صبح
آخرین ارسال: sam44

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان