امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مقایســه اي بــین دو روش راه انــدازي الکتروموتورهــاي القــایی سه فاز به روش l.∆ و ر

#1
[مهمان ها نمیتوانند لینک های موجود در پیام ها را ببینند. لطفا از اینجا ثبت نام کنید تا بتوانید لینک ها را ببینید.]
مقایســه اي بــین دو روش راه انــدازي الکتروموتورهــاي القــایی سه فاز به روش l.∆ و راه اندازي به روش (Soft Starting) در سافت استارتر :غالبــاً در [مهمان ها نمیتوانند لینک های موجود در پیام ها را ببینند. لطفا از اینجا ثبت نام کنید تا بتوانید لینک ها را ببینید.] ها بــرا ي الکتروموتورهــاي بــا تــوان بــیش از 18.5 kw و الکتروموتورهــاي اصــ طلاحاً ســنگین از مـــدارات را هانـــداز (l .∆ ) اســـتفاده مـــی شـــود کـــه در ایـــن روش را ه انـــدازي و بـــه خصـــوص در الکتروموتورهــاي بــا بــار مکــانیکی زیــاد جریــان اولیــه راه انــدازي فشــار بســیار زیــادي را در هنگــام راه انـدازي بـه الکتروموتـور و بـار مربوطـه و همچنـین ادوات مـدار راه انـداز (کنتاکتورهـا) و مضـافاً شـبکه برق تـامین کننـده انـرژي الکتریکـی مـدار وارد مـی کنـد، کـه ایـن امـر ناشـی از عبـور جریـان بهمنـی زیـادبراي غلبه بر حالـت ایسـتایی اولیـه روتـور و عـدم امکـان کنتـرل و محـدود کـردن انـرژي تزریـق شـده بـه الکتروموتور می باشد.موارد ذکر شده بالا طبعاً باعـث تلفـات انـرژي الکتر یکـی و ایجـاد ضـربه هـاي مکـانیکی بـه الکتـرو موتـورو بار کوبـل شـده بـه آن و بـه دنبـ ال خـود اسـتحلاك مکـانیکی ماشـین را در بـر دارد . کـه ایـن مشـکلات وموارد در روش راه اندازي نرم (سافت استارتر) بـه دلیـل داشـتن نظـارت و امکـان کنتـرل بـر میـزان انـرژي الکتریکـی تزریـق شده به الکترو موتور و ماشین بـه دلیـل تزریـق آرام و یکنواخـت انـرژي بـه طـور کلـی مرتفـع شـده اسـت و همچنین مزایاي دیگر که در مقالات بعدی به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
پاسخ اخطار
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان