امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

کیا اسپورتیج 2000

#1
معرفیخودرو
دراواخردسامبر 2010 وزمانیکهخودروسازاندرحالاعلامآمارهایفروشسالیانهخودبودند، “جیمهنری” یکیازکارشناسانبخشاقتصادیشبکه CBS اعلامکرد : « علی‌رغماینکهشرکتهایکیاوهیوندایبهرکوردهایفروشبسیارخوبیدرپروسه 12ماهگذشتهودرمقایسهباسال 2009 دربازارایالاتمتحدهدستپیداکردند،امامدیرانایندومجموعهدرایالاتمتحدهبرایافزایشاینسقفزیرفشارهستند! زیراروئسایکیادرحالیکهفکرمیکردندبهفروش 600 هزاردستگاهتاپایان 2010 خواهندرسید،تانوامبر2010 اینرقمدر 300 هزاردستگاهخلاصهشدکه 100 هزاردستگاهآنتنهامربوطبهفروشسورنتویجدیدبود . »

ایناتفاقاتدرحالیرخدادکهمیزانفروشکیادرهمینبازارودرسال 2009 حدود 261 هزاردستگاهاعلامشدوکارشناسانپیشبینیمیکنندباواردشدناسپورتیججدیداینخودروخواهدتوانستبدلیلقیمتوکیفیتبشدترقابتیدربازار،گویسبقتتعدادفروشراازسایرمحصولاتکیابرباید.مشخصاتمهم
حجمموتور
1988
تعدادسیلندرها
4
آرایشقرارگیریسیلندرها
خطیمستقیم
حداکثرتوانخروجی (دوربردقیقه / اسببخار)
163 اسببخاردر 6300 دوردردقیقه
حداکثرگشتاورخروجی (دوربردقیقه / نیوتنمتر)
194 نیوتونمتردر 4300 دوردردقیقه
سیستمحرکتیخودرو (انتقالقدرت)
موتورجلوچهارچرخمحرک
نوعجعبهدنده
جعبهدندهاتوماتیکتیپترونیک
تعداددنده (جلو)
6
حداکثرسرعت
185
شتاب 0 الی 100 (برحسبثانیه)
11
سیکلترکیبیمصرفسوخت
7.8 لیتردر 100 کیلومتر
استانداردآلایندگی
یورو 4
مشخصاتتولیدکننده
کارخانهتولیدکننده

کیا

کشورتولیدکننده

کرهجنوبی

نامومدلاتومبیل

کیااسپورتیج 2000

شرکتگارانتی/خدماتدهنده

اطلسخودرو

مشخصاتفنیبدنه
کلاسبدنه

شاسیبلند

کلاساتومبیل

J Segment

ابعاد


وزن

1525 کیلوگرم

تعدادفضایسرنشینان

5

ابعادونوعلاستیکچرخهایجلو

215/70 R 16

ابعادونوعلاستیکچرخهایعقب

215/70 R 16

مشخصاتفنیموتور
حجمموتور

1988 cc

نوعموتور

بنزینسوز

تعدادسیلندرها

4

تعدادسوپاپها

16

آرایشقرارگیریسیلندرها

خطیمستقیم

محلقرارگیریموتور

موتورجلو

سیستمسوخترسانی

انژکتوریتزریقمستقیم

ظرفیتباک

66 لیتر

حداکثرتوانخروجی (دوربردقیقه / اسببخار)

163 اسببخاردر 6300 دوردردقیقه

حداکثرگشتاورخروجی (دوربردقیقه / نیوتنمتر)

194 نیوتونمتردر 4300 دوردردقیقه

shahrekhodrou-شهر خودرو
خرید خودروی هیوندای تویوتا وکیا
shahrekhodrou.com
پاسخ اخطار


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان