سبک زندگی ایرانی اسلامی | انجمن عطاملک

نسخه‌ی کامل: فرهنگ وادبیات عامیانه ی جوین
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
منظور ازحفظ میراث فرهنگی چیست؟
بعضی خیال می کنندمنظورازحفظ میراث فرهنگی تعمیر وحفظ آثارتمدنی به جا ماندهازادوارگذشته است .درصورتی که این بخش بسیارکوچکی ازمسئله می باشد.برای روشن شدنموضوع باید معنای فرهنگ وتمدن رابه خوبی بدانیم ومرز معنایی آن ها راتشخیص دهیم.بهطور خلاصه باید بگویم که به همه ی دست آوردهای معنوی بشر درطول تاریخ فرهنگ گفتهمی شود وبه دستآوردهای مادی بشر تمدن گفته می شود.بااین حساب اگر مابخاهیم فقطبه حفظ ونگهداری اماکن بپردازیم به حفظآثارتمدنی پرداخته ایم نه به حفظ آثارفرهنگی.
مسائلی ازقبیل زبان ،دین ومذهب،ادبیات،اعتقاداتوباورها،سرگرمی ها،مراسم هنر(نقاشی،موسیقی،رقص و...)مظاهر فرهنگ یک جامعه هستند.آنچه نشان دهنده ی هویت یک جامعه است فرهنگ اوست.فرهنگ یک جامعه شناسنامه یاوست.اگرجامعه ای فرهنگ خودراازدست بدهد به منزله ی این است که شناسنامه ی خودراگم کرده است .بنابراین حیاتی ترین تلاش یک قوم باید درجهتحفظ دست آوردهای فرهنگی اش باشد.اگرقومی بخاهد براساس فرهنگ خود زندگی کند هموارهزنده خاهد بود وگرنه برای همیشه خاهد مرد.
قومی که فرهنگش راازدست می دهدافرادش مثل زنبوری هستند که لانه شان راخراب کرده وعسلشانرابه غارت برده اند.وآنان سرگردان درجلو هرسوراخی دنبال جاومکانی امن برای خود میگردند.
مردم جوین سعی زیادی درفراموشی فرهنگ خوددارند .به گونه ای الینه شدهاند.ترجیح می دهندبه زبان مادری خود حرف نزنندورسوم گذشتگان خودرابه فراموشیبسپارند.درحالی که این زبان محور فرهنگی غنی وسرشاری است که گذشتگان ما درطول تاریخبا حوادث تلخ وشیرینی که برایشان رخ داده، آفریده اند.ضرب المثل های زیبایی کهپراز پند وحکمتندوقصه های پرشوری که فرزندانماندرطول تاریخ باشنیدن آن ها سربربالین نهاده اندوبه خاب شیرین فرورفته اند.بسیارحیف است که جوانان ماامروزادای دیگران رادربیاورند وفکر کنندکه اگردرمجامع به زبانفارسی حرف بزنند به کلاسشان افزوده خاهدشد.غرضم مخالفت بازبان فارسی نیست که زبانملی ماست ولی
باید بدانیم که باید زبان قومی خودراباهمه ی توابع ولواحقش پاس بداریم وخلفصدقی برای نیاکان خودباشیم.
باتوجه به این توضیحات این جانبازجوانان جوین درخاست عاجزانه دارم که درمورد عنوان هایی که خاهم دادازصمیم قلب همکاری کنند تا به کمک هم مجموعه ای ازدستا وردهای فرهنگی خودرا گردآوری نماییم وبرایآیندگان وجویندگان هدیه ای ارزشمند به یادگارگذاریم وجوانان راتشویق کنیم تابهآغوش فرهنگ قومی خودوبرگردند وازاسارت فرهنگ های بیگانه نجات یابند.عنوان های اینجانب ازقرارذیل خاهدبود که به طور جداگانه به بحث خاهم گذاشت:
عنوان کلی:فرهنگ وادبیات عامیانه ی جوین
1)چگونگی برگزاری مراسم مذهبی
2)چگونگی برگذاری مراسم عروسی وشادی
3)چگوگی برگزاری مراسم عید نوروز،سده وعید های مذهبی وباورهای عامیانه دراینمورد
3)موجودات خیالی که مردم به وجود آن هاباوردارندوداستان هایی که دراین مواردساختهاند.
5)ادبیات عامیانه
1-5)ضرب المثل های ترکی ،فارسی وکردی
2-5)داستان های حماسی ازقبیل کوراوغلو.شاه اسماعیل و...
3-5)ادبیات غنایی عبارت ازداستان های عاشقانه واشعارعاشقانه
4-5)ادبیات تعلیمی عبارت ازداستان های اندرزی واشعاعر پندآموز ترکی ،کردیوفارسی
5-5)ادبیات نمایشی
6) متل ها عبارت ازداستان های آموزند ه ای که به صورت مسجع وآهنگین هستند
7)....
خدایارتان