کدام یک از آسیب های زیر ضربه بزرگتری به زندگی جوانان می زند
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
50.00%
abasaleh، ADMIN، masoudi
3 50.00%
ماهواره
0%
0 0%
اعتیاد و مواد مخدر
33.33%
ADMIN، masoudi
2 33.33%
ارتباط با جنس مخالف
16.67%
masoudi
1 16.67%
در کل: 6 رأی 100%