انجمن عطاملک | قرارگاه فرهنگی سبک زندگی
آسیب شناسی سبک زندگی جوانان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن عطاملک | قرارگاه فرهنگی سبک زندگی (http://atamalek.ir)
+-- انجمن: عمومی (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی کاربران عطاملک (http://atamalek.ir/Forum-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%A9)
+--- موضوع: آسیب شناسی سبک زندگی جوانان (/Thread-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86)آسیب شناسی سبک زندگی جوانان - ADMIN - ۱۳۹۸-۶-۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم
به نظر شما بیشترین آسیبی که از طرف غرب به جوانان ایران تزریق شده چه نوع آسیبی میباشد در نظرسنجی این موضوع شرکت کنید و اگر گزینه دیگری مورد نظر شما می باشد مطرح کنید تا درباره آن بحث شود
ممنون یا علیبسم الله الرحمن الرحیم
به نظر شما بیشترین آسیبی که از طرف غرب به جوانان ایران تزریق شده چه نوع آسیبی میباشد در نظرسنجی این موضوع شرکت کنید و اگر گزینه دیگری مورد نظر شما می باشد مطرح کنید تا درباره آن بحث شود
ممنون یا علی