قرارگاه فرهنگی عطاملک
[ تریبون آزاد] آسیب شناسی سبک زندگی جوانان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- قرارگاه فرهنگی عطاملک (http://atamalek.ir)
+-- انجمن: عمومی (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد ایرانیان (http://atamalek.ir/Forum-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86)
+--- موضوع: [ تریبون آزاد] آسیب شناسی سبک زندگی جوانان (/Thread-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86)آسیب شناسی سبک زندگی جوانان - ADMIN - ۱۳۹۸-۶-۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم
به نظر شما بیشترین آسیبی که از طرف غرب به جوانان ایران تزریق شده چه نوع آسیبی میباشد در نظرسنجی این موضوع شرکت کنید و اگر گزینه دیگری مورد نظر شما می باشد مطرح کنید تا درباره آن بحث شود
ممنون یا علیبسم الله الرحمن الرحیم
به نظر شما بیشترین آسیبی که از طرف غرب به جوانان ایران تزریق شده چه نوع آسیبی میباشد در نظرسنجی این موضوع شرکت کنید و اگر گزینه دیگری مورد نظر شما می باشد مطرح کنید تا درباره آن بحث شود
ممنون یا علی